STATUT

LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

„Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

/tekst jednolity/

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, zwana dalej LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, działa jako stowarzyszenie na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) i innych ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, mającym na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego gmin zrzeszonych w organizacji poprzez rozwój turystyki

a ponadto:

1.       pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2.       działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3.       działalność charytatywna;

4.       podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5.       działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6.       ochrona i promocja zdrowia;

7.       działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8.       promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9.       działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10.   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11.   działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12.   działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13.   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14.   działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15.   działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży;

16.   działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17.   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

18.   wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19.   wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

20.   działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

21.   działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

22.   działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

23.   działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

24.   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

25.   działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie                z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 3 ust. 3,          w zakresie określonym w pkt. 1—25.

§ 2

1.       Siedzibą LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” jest miasto Morąg.

§ 3

1.       LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” powołane jest na czas nieokreślony.

2.       LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4

1.       LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.       Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych LOT może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

4.       LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustalonego przez Walne Zebranie Członków. 

Rozdział II

ZASADY DZIAŁANIA LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

§ 5

LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.       Organizację i udział w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych,

2.       Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu strategii rozwoju, planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

3.       Udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie zrzeszonych gmin,

4.       Wspierania inicjatyw mających wpływ na rozwój turystyki wiejskiej, aktywnej i w każdej innej formie,

5.       Zawierania porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych,

6.       Promocję obszaru zrzeszonych gmin we wszystkich możliwych formach,

7.       Zapewnienie funkcjonowania informacji turystycznej oraz banku danych o podmiotach działających na terenie zrzeszonych gmin,

8.       Organizowanie międzynarodowych spotkań, zjazdów, targów i innych,

9.       Pozyskiwanie sponsorów dla realizacji celów statutowych,

10.   Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej,

11.   Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów szkoleń oraz kursów,

12.   Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych,

13.   Organizowanie różnych form wypoczynku i edukacji dla wspólnot lokalnych na terenie gmin zrzeszonych,

14.   Organizowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

a.       opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, przewodników, map, itp.

b.       opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

c.       tworzenie stron internetowych,

d.       przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

§ 6

 1.     LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” może prowadzić działalność gospodarczą w poniższym zakresie:

 a)     Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

 b)     Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z

 c)     Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z

 d)     Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A

 e)     Działalność pośredników turystyki – PKD 79.11.B

 f)      Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z

 g)     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

 h)     Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z

 i)       Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z

 j)       Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji – PKD 73.12.A

 k)     Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -PKD 73.12.B

 l)       Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C

 m)   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D

 n)     Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 82.30.Z

 o)     Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z

 p)     Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z

 q)     Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD – 82.99.Z

 r)      działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –  PKD 94.99.Z

 s)     Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z

 t)      Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  – PKD 93.29.Z

 2.     LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

 a)     organami administracji państwowej,

 b)     jednostkami samorządu terytorialnego,

 c)     organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie,

 d)     Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,

 e)     polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionu,

 f)      innymi podmiotami.

3. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III

CZŁONKOWIE LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

§ 7

Członkowie LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 8

 1.      Członkiem zwyczajnym może być:

 a)     osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 b)     osoba prawna,

 c)      jednostka samorządu terytorialnego,

 d)     organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z dziedziny turystyki,

 e)     przedsiębiorca,

 f)       inna osoba prawna, której cele statutowe są zbieżne z celami LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” oraz w przypadku osób prawnych dodatkowo wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

2. Członkowie będący osobami prawnymi działają poprzez swojego przedstawiciela, który w ich imieniu realizuje wszelkie prawa i wykonuje obowiązki wynikające z przynależności do LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

3. Członkiem wspierającym LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, może być osoba fizyczna lub osoba prawna mająca cele zarobkowe po pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia (pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej) orazzłożeniu deklaracji członkowskiej.

4. Członkiem honorowym LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

5. Założyciele LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, którzy podpisali Statut stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

§ 9

 1.     Członkostwo w LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnego składu Zarządu. Zapis ten dotyczy zarówno członków zwyczajnych i wspierających.

 2.     Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie podjętej większością 2/3 głosów ogólnego składu na wniosek Zarządu.

§ 10

 1.      Członek zwyczajny  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”  ma obowiązek:

 a)     propagować jego cele i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

 b)     przestrzegać postanowień Statutu,

 c)      opłacać składki członkowskie,

 d)     brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

 a)     wybierać i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,

 b)     składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

 c)     wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków:

– mogą brać udział w organizowanych przez LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

– mają prawo wstępu na organizowane przez LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” imprezy kulturalne,

3. Członek wspierający ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” oraz uchwał jego władz,

b) wywiązywać się z ustalonych zasad wspierania LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” (zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej),

c) dbać o dobre imię LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” oraz wzrost jego roli i znaczenia.

4. Członek wspierający ma prawo:

 a)     brać czynny udział w realizacji celów statutowych LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

 b)     składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

 c)     brać udział, poprzez wyznaczone osoby fizyczne w posiedzeniach władz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

5. Członek honorowy ma obowiązek:

 a)     przestrzegać postanowień statutu LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” oraz uchwał jego władz,

 b)     dbać o dobre imię LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” oraz wzrost jego roli i znaczenia.

6. Członek honorowy ma prawo:

 a)     brać czynny udział w realizacji celów statutowych LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

 b)     składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

 c)     brać udział w posiedzeniach władz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 § 11

Skreślenie z listy członków  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” następuje z powodu:

1.       pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

2.       wykluczenia przez Zarząd:

a.       za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

b.       za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

c.       ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

3.       likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

4.       śmierci.

 § 12

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o  wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV

Władze LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

§ 13

1. Władzami LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” są:

a)       Walne Zebranie Członków,

b)       Zarząd,

c)       Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.

§ 14

Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

1.    Najwyższą władzą LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” jest Walne Zebranie Członków.

2.    Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

3.    W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

4.    Z posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Zebrania i Protokolant.

5.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)       uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian

b)       uchwalanie kierunków i programu działania LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

c)       ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)       wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych przez LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

f)        udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

g)       podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

h)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

i)         uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu,

j)         uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków,

k)       zatwierdzanie planów działania opracowanych przez Zarząd,

l)         uchwalanie wysokości składek członkowskich,

m)     podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,

n)       nadawanie tytułu członka honorowego osobie fizycznej zgłoszonej na wniosek przez Zarząd,

o)       podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia Biura LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

p)       podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

7.    Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

a)    w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,

b)    w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania o ile termin ten był w zawiadomieniu. Drugi termin ustala się 30 minut po pierwszym.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący Zebrania.

9. Każdemu członkowi zwyczajnemu LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 16

1.    Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków.

2.    Zarząd składa się z pięciu członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

3.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

4.    Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

5.    Do kompetencji Zarządu należy:

a)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

b)       realizacja uchwał  Walnego Zebrania Członków,

c)       kierowanie bieżącą pracą LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

d)       przyjmowanie nowych członków LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

e)       reprezentowanie LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f)        ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników biura LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

g)       składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu honorowego członka LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w działalność LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

6.    Do reprezentowania LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” i składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a w sprawach majątkowych Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

7.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub na wniosek 2/3 składu Zarządu, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

8.    Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują Prezes i członek zarządu.

9.    Uchwały Zarządu podpisują Prezes i członek zarządu.

10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzygającym głosem jest głos Prezesa lub członka zarządu zastępującego go w razie jego nieobecności.

11.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

12.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.

13.W umowie między LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 17

1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.    Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

4.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.

6.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)       kontrola bieżącej pracy LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,

b)       składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

c)       występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

d)       dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” zgodnie z przepisami o rachunkowości,

e)       opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.

§ 18

1.    W razie zmniejszenia się składu władz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” wymienionych w §13 ust. 1 lit. b) i c) Statutu, w czasie trwania kadencji tych władz, uzupełnia się ich skład na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

2.    Uzupełnianie składu władz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” w trakcie trwania kadencji następuje w trybie przewidzianym dla wyboru tych władz z tym, że kadencja członka władz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” powołanego przed upływem danej kadencji kończy się równocześnie z końcem kadencji pozostałych członków władz LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

Rozdział V

KOMISJE STAŁE I DORAŹNE

§ 19

Walne Zebranie Członków może powołać komisje stałe i doraźne odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków czynności lub zadań.

Rozdział VI

Majątek i rozwiązanie LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

§ 20

 1.   Majątek LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

 2.   Majątek  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” pochodzi z następujących źródeł:

a) składki członkowskie,

b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

c) dochody z majątku,

d) subwencje, dotacje,

e) dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 3.   Funduszami i majątkiem  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” zarządza Zarząd.

 4.   Gospodarka finansowa  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”  prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 21

1.    Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.    Rozwiązanie  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 15 pkt. 7.

3.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu  LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. Zabrania się:

1)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)       przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)       wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)       zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.